قوانین و مقررات

جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور یاری رساندن به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدمات، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق ، ذینفع تشكیل شده است.
اطلاع از قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران به اعضا و استفاده كنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شده كمك خواهد كرد تا از حقوق، اختیارات و وظایف خود آگاه شوند از این رو مجموعه ای از قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران در اختیار اعضا و دیگر علاقه مندان قرار می گیرد
 1. متن آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران
 2. عدم الزام به برگزاری مناقصه در خرید خدمات حسابرسی
 3. صورتجلسه ممنوعیت کاهش حق الزحمه حسابرسی توسط حسابرس جایگزین
 4. دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ايران
 5. تاریخچه حسابرسی در ایران
 6. اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ايران
 7. آیین نامه وصول مبلغ ورودیه و حق عضویت اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
 8. متن كتاب قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ايران
 9. آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
 10. آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران
 11. آیین نامه اجرایی هیئت های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران
 12. آیین نامه اجرایی اعضای شاغل انفرادی
 13. آيين نامه نظارت حرفه‌ای
 14. آيين نامه اجرايی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ٢٨ اساسنامه
 15. قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 16. آیین‌نامه اجرایی تبصره (٤) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 17. آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
 18. نمونه سوگندنامه اعضای جامعه